گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: یازدهمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: یازدهمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

پنجشنبه 11 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: دوازدهمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: دوازدهمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

جمعه 12 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: دهمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: دهمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

چهارشنبه 10 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هشتمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هشتمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

شنبه 06 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هفتمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هفتمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

شنبه 06 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: ششمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: ششمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

شنبه 06 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: پنجمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: پنجمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

شنبه 06 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: چهارمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: چهارمین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

دوشنبه 01 بهمن 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: سومین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: سومین روز از سفر گروه ۲۲۹ به هلند​​

گروه ۲۲۹، یکی دیگر از ۵ گروه‌ منتخب پروژه جهانی ال‌جی چلنجر امسال، که در رشته مهندسی پلیمر (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه امیرکبیر تهران به تحصیل مشغول هستند با موضوع جذاب بازیافت لوازم الکترونیک به سفر تحقیقاتی خود در کشور هلند پرداختند.

دوشنبه 01 بهمن 1397