گزارش روز دوازدهم دختران سبز

گزارش روز دوازدهم دختران سبز

گروه دختران سبز در روز دوازدهم از سفر تحقیقاتی خود به کشور اسپانیا براي ملاقات با گروه آزوي با قطار ساعت ٩ صبح راهي شهر سويل شدند اين قطار پرسرعت پس از طي زماني حدود ٢ ساعته به شهر سويل رسيد.

چهارشنبه 24 آبان 1396