گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: دهمین و یازدهمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: دهمین و یازدهمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از دهمین و یازدهمین روز سفر تحقیقاتی این گروه در ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: نهمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: نهمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از نهمین روز سفر تحقیقاتی این گروه در ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هشتمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هشتمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از هشتمین روز سفر تحقیقاتی این گروه در ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هفتمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: هفتمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از هفتمین روز سفر تحقیقاتی این گروه در ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: ششمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: ششمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از ششمین روز سفر تحقیقاتی این گروه در ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: پنجمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: پنجمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از پنجمین روز سفر تحقیقاتی این گروه به مقصد ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397
گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: چهارمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

گزارش سفر تحقیقاتی پروژه ال‌جی چلنجر: چهارمین روز از سفر گروه 193 به ژاپن

اعضای گروه ۱۹۳ از دانشگاه امیرکبیر در مورد کاهش تلفات آبی از طریق پنل‌های خورشیدی شناور در ژاپن تحقیق می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری از چهارمین روز سفر تحقیقاتی این گروه به مقصد ژاپن است.

دوشنبه 16 مهر 1397