گزارش روز ششم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه team1  امروز به بازدید از دانشگاه  mediapolice رفت. این دانشگاه در دسته دانشگاه های شاخه university of applied science جای می گیرد که بیشتر تاکید روی کار عملی و کارگاهی دارد. در این دانشگاه دروسی مانند، سینما، عکاسی، ژورنالسیم، نقاشی، فاین آرت، مجسمه سازی و دروس مرتبط به آنها ارائه می گردد. تمامی دانشحویان این دانشگاه کلیدهایی در دست دارند که توسط آن می توانند به تمام محیط ها و کارگاه های دانشگاه وارد شوند. نکته جالبتر اینکه تمامی کارگاه های دانشگاه در تمامی ساعات تمامی روزهای هفته باز و قابل استفاده است. در بخشی دیگر، تمامی امکانات مورد نیاز فیلمساری، عکاسی، نقاشی و غیره به صورت رایگان در اختیار دانشحویان قرار می گیرد. در ادامه این بازدید، طرح درس، شیوه آمورش کارگاهی، پروژه های ترمی و غیره مورد توجه قرار گرفت. همچنین مکانیزم های ورود دانشجویان از دانشگاه به محیط کار مورد بررسی قرار گرفت. در بخش نهایی این بازدید با یکی از دانشجویان دانشگاه مصاحبه ای صورت گرفت که در فیلم مستند بازتاب داده خواهد شد.