گزارش روز یازدهم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

در این روز اعضای گروه Team1 در اولین بخش روز کاری خود با حضور در Libriry 10 واقع در شهر هلسینکی،‌ به خوانش و بررسی منشور آموزشی کشور فنلاند و در دومین بخش آن، به ادامه‌ی جمع‌بندی‌های خود از موارد به دست آمده در این سفر علمی پرداختند. اعضای گروه Team1 با دسته‌بندی موارد به دست آمده در سفر خود، آن‌ها را در چهار زیرگروه ذیل تقسیم‌بندی کردند: -رابطه‌ی کودکان در میان خودشان -رابطه‌ی کودکان و والدین -رابطه‌ی کودکان و معلمان/ مسئولین مدرسه -رابطه‌ی کودکان و جامعه در هر کدام از این سطوح، پتانسیل‌های متعددی موجود است که نظام نوین آموزشی فنلاند، توانسته به صورتی بهینه‌ی هرکدام را پیدا کرده و در فضای آموزشی مدارس خود، به پیاده‌کردن آن‌ها بپردازد. از این رو گروه Team1 برای ادامه‌ی روزهای سفر، برنامه‌ی آن را پایه‌گذاری کرد که برای هرکدام از زیرمجموعه‌های بالا در فضای کشور،‌ به ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی پرداخته و به نسبت پتانسیل‌های موجود در کشور، برای هرکدام از این نیازها، پاسخ‌هایی بیابد.