گزارش روز دوازدهم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

تیم در این روز، به بررسی و طبقه بندی بیشتر دستاوردهای سفر پرداخت. در این روز، اطلاعات طبقه بندی شده و با وضعیت آموزش در ایران قیاس شدند. برخی از برتری های متد فنلاندی، به طور قطع در وضعیت حاضر، در ایران قابل اجرا نیستند. بحث زیرساختها، چهارچوبهای غیرقابل تغییر نظام آمورشی، عدم توانایی معلم در تصمیم گیری برای شیوه آموزشی، ضعف علمی برخی از معلمان و مشکلاتی از این دست، مسائلی هستند که از پیاده سازی دقیق مدل فنلاند در کشورمان جلوگیری می کنند. اما راهکار اصلی ما برای پیشبرد اهدافمان، وفادار ماندن به روح آموزش فنلاندی و نه نمود خارجی آن است. در حقیقت این رویکرد، می تواند به ما کمک کند که حتی در صورت مهیا نبودن شرایط پیاده سازی یک متد، به دنبال راهکاری بومی برای جایگزینی آن باشیم. این مساله به احتمال زیاد نتیجه سفر تحقیقانی ما را در قالب چندین اقدام متنوع و متفاوت خواهد ریخت. آنچه که مشخص است اینکه راهی سخت و طولانی در پیش داریم و امید و تداوم، اندوخته ما برای به سرانجام رساندن این پروژه خواهد بود.