گزارش روز سوم دختران سبز

چهارشنبه 24 آبان 1396

به نام خدا گروه ال جي چلنجر در طي سفر تحقيقاتي خودش در روز سوم از يك ازمايشگاه فوق العاده پيشرفته و مجهز بازديد كرد. اين ازمايشگاه مخصوص تست براي راه اهن بود كه ابعاد استاندارد ٢١ *٥*٤ متر داشت كه سه مزيت اين ازمايشگاه تست در ابعاد ١:١ و شرايط ازمايشگاهي و اعمال گذر زمان در محاسبات است. اقاي استایر توضيحات كامل درباره نحوه كار و پروژه هايي كه انجام شده به خصوص در زمينه تاير هاي بازيافتي به گروه دختران سبز ارائه كردند و ایشان را از اخرين مطالعات و يافته هاي علمي خود آگاه كردند. این گروه با بازدید از اين ازمايشگاه متوجه اخرين تكنولوژي هاي روز دنيا براي تست خط و همچنين مواد مختلف براي استفاده در بخش هاي مختلف شدند. اين گروه در انتها از يك ازمايشگاه ديگر هم بازديد كرد كه در اين ازمايشگاه به طور خاص بالاست ها در شرايط مختلف تحت ارزيابي قرار ميگرفتند. گروه دختران سبز در اين بازديد متوجه شدند بار از سرعت مهم تر است. در واقع بالاست در بار بالا بيشتر تحت خطر است تا سرعت بالا. سپس این گروه پس از دریافت مستندات و فایل ارائه این کمپانی به هتل خود بازگشتند.