گزارش روز دهم دختران سبز

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه دختران سبز در روز دهم از سفر تحقیقاتی خود در شهر بارسلونا از كشور اسپانيا، با هماهنگي شركت زير سازي خطوط ريلي كمسا به بازديد از خط مترو در حال ساخت رفتند. عمليات ساخت اين خط در عمق چهل متري زمين صورت مي گيرد به همين خاطر پس از پوشش لباس و كفش ايمني و نصب تجهيزات تنفسي گروه با راه پله اي غير اتوانيك تا عمق چهل متري سطح زمين رفتند. سپس از طريق لكومتيو موجود در محل ساخت، مسافت دو نيم كيلومتري را در داخل طونل مترو طي كرده و در نهايت به انتهاي خط ساخته شده رسيدند. در انتهاي خط در فضايي فوق العاده عظيم دستگاه حفاري بسيار بزرگي نصب شده بود و تمامي مواد مورد نياز از طريق لوله كشي به اين نقطه ارسال مي شد، موضوع جالب توجه فشار هوا بالا و اكسيژن كم در اين ناحيه بود و منجر به محدوديت زماني حضور سي دقيقه اي در اين ناحيه ميشد. موضوع مرتبط و جالب در اين بازديد پياده سازي طرح استفاده از لاستيك در زير سازي قسمتي از اين خط جديد بود. در پايان اين روز تحقيقاتي بسيار جالب گروه از عمق چهل متري زمين از طريق پكان،خود را به سطح زمين رساند و راهي هتل شد تا آماده روز كاري بعد شود.y

"